EED-jeugdzorg

Overzicht van het traject

Sinds 2015 valt enkelvoudige ernstige dyslexie (EED) onder de gemeentelijke jeugdzorg. Hiervoor kennen de basisscholen een streng protocol.
Om, vooral nieuwe ouders, inzicht te geven in het hele zorgtraject volgt hier een overzicht:

Fasen

Het traject voor de EED-zorg kent een aantal fasen met doorlooptijden:

  • voorbereidingsfase ( een jaar op school in zorgniveau 2/3)
  • aanmeldingsfase (2-3 dagen)
  • de pre-intake (2-3 dagen)
  • onderzoeksfase (2-3 weken)
  • diagnosefase (2-3 weken)
  • behandelfase (12-18 maanden)
  • nazorgfase (rest bao)

Voorbereidingsfase

In  deze fase wordt de leerling, nadat uit de testen is gebleken dat er sprake is van noodzakelijke zorg, extra zorg geboden op zorgniveau 2/3. Dat is extra zorg door een leerkracht op de school zelf, individueel of in een groepje drie keer per week. Dit zorgplan is ook bij de ouders bekend en door hun ondertekend. De duur hiervan is ongeveer een jaar omdat een eis voor aanmelding drie maal CITO-E of V- moet zijn op de officiële meetmomenten in januari en juni.

Aanmeldingsfase

Nadat drie maal de E-score is vastgesteld worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld door de school. De school stelt het zorgdossier samen en vult een aanmeldingsformulier  voor de zorginstelling in. De ouders melden het kind hiermee aan bij EGES. Deze controleert het dossier administratief en inhoudelijk. Wanneer er iets ontbreekt of onjuist is wordt dit aan de school en de ouders gemeld. De dag wanneer het  dossier compleet is en door de zorginstelling is goedgekeurd geldt als aanmeldingsdatum

Aanmelden kan eenvoudig met EGES-formulier. Download hieronder:

Alle informatie wordt door de administratie van EGES gedigitaliseerd en in het elektronisch dossier opgeslagen. De betreffende medewerkers kunnen hierover via beveiligde internet verbinding beschikken. Deze administratieve verwerking duurt twee tot drie dagen.

De pre-intake

De verantwoordelijke GZ-psycholoog beoordeelt als ‘poortwachter’  van EGES het dossier inhoudelijk binnen  twee werkdagen. Het pre-intakeformulier wordt aan het digitale dossier  toegevoegd.

De ouders ontvangen een vragenlijst en contract, vullen die samen met de school in en sturen dat naar EGES retour.

Op het moment dat de vragenlijst en contract  bij de administratie binnen is worden ze weer administratief verwerkt en wordt de betreffende GZ-psycholoog hiervan op de hoogte gesteld.  Dit kost twee tot drie dagen.

Diagnostiek

De medewerker vindt alle informatie in het digitale dossier en kan de ouders binnen een week gaan uitnodigen voor de eerste afspraak. De administratie heeft de diagnostiekmap voor de medewerker klaargelegd.

De twee testmomenten (altijd ochtenden) vinden binnen twee weken plaats.

Het verwerken van alle gegevens, het maken van een diagnose en het opstellen van een plan van aanpak kost maximaal twee weken.

Het adviesgesprek wordt vervolgens zo snel mogelijk ingepland (binnen een week). De ouders krijgen dan een uitgebreid verslag van het onderzoek en de diagnostiek. De dyslexieverklaring wordt, vanaf 2020, zowel in het Nederlands als in het Engels afgegeven om eventueel later bij een internationale studie te kunnen overleggen.

De GZ-psychologen leveren de diagnostiekmap retour in bij de administratie. Alle dossiers worden zowel digitaal als in de kluis bewaard en na de bepaalde wettelijke periode vernietigd. het digitale dossier blijft altijd beschikbaar voor ouders en cliënten.

Behandelfase

De administratie maakt de begeleidingsmap aan en meldt dat er een behandeling kan starten aan de betreffende medewerker. De diagnosticus informeert begeleider over aandachtspunten in de behandeling.

De begeleider neemt binnen een week contact op met de ouders en school over de start van de behandeling die de eerstvolgende week start.

Het doel van de behandeling is de leerling terugbrengen op klassenniveau. Dat bereiken we meestal na een periode van een jaar tot anderhalf jaar behandelen. Maar het kan ook dat het al eerder wordt bereikt. Zodra dat het geval is wordt de behandeling gestopt omdat het doel is bereikt.

In principe kan slechts één behandeltraject van hooguit veertig tot zestig behandelingen bij de gemeentelijke jeugdzorg worden aangevraagd. Dat kan ook per gemeente verschillen.

Na elke twintig weken vindt en een evaluatieonderzoek plaats tijdens een behandelsessie.

De behandelingen vinden in principe op school en tijdens de schooltijden plaats op een met de leerkracht afgesproken tijdstip, gedurende veertig minuten. EGES werkt op basis van speciaal op dyslexie aangepaste leerstrategieën en gebruikt hierbij vooral zelfontwikkelde materialen.

Communicatie

Door de zorg op de school van het kind te verlenen krijgt de communicatie met de school en de ouders meer kans. Voor de directe communicatie gebruiken de medewerkers een ‘Heen-en-weer-schrift’ dat door de leerkracht en de ouders kan worden ingezien een aangevuld.

Er wordt de laatste tijd ook meer gecommuniceerd met een app en kunnen er video-opnames worden uitgewisseld als voorbeeld van de behandeling die ook door de ouders kan worden uitgevoerd.

Oudercursus

Alle ouders van de zorgleerlingen worden uitgenodigd en gestimuleerd deel te nemen aan de oudervoorlichtingsavonden, die een aantal keren per jaar in diverse plaatsen in het werkgebied worden gehouden.
Op deze avonden worden zowel de problematische aspecten van de dyslexie toegelicht als de effectieve strategieën en onze behandelingsprincipes uitgelegd. Hierdoor zijn ouders beter in staat hun kinderen te begrijpen en te helpen, waardoor de behandeltrajecten winnen aan resultaat. Begrip is een belangrijk onderdeel van de psycho-educatie.

Nazorg

Tijdens en ook na de periode van zorgniveau 4 (EED-traject door externe organisatie) verleent de school de noodzakelijke zorg aan de leerling.

Het is mogelijk na een bepaalde periode een enkele terugkomsessies af te spreken. Deze worden dan van het aantal behandelingen afgetrokken en in een later stadium uitgevoerd.

Vanzelfsprekend willen we op de hoogte blijven van het effect van onze zorgtrajecten in de periode na de behandeling, gedurende de hele basisschool. Wij vragen daarom de ouders en de school om medewerking en de CITO-uitslagen eens per jaar naar ons op te sturen. Hierover sturen we de ouders een verzoek.

Het is voor de school en/of de ouders na het EED-traject particulier de zorg te laten voortzetten door EGES, dyslexiezorg. Dit wordt dan door de school of meestal door de ouders betaald.

Dergelijke zorg wordt ook in het voortgezet onderwijs door ons op verzoek verleend. Ook voor Engels, Frans en Duits kennen we effectieve hulpmiddelen om de  basiskennis van de taal te versterken en hierdoor de spelling, werkwoordvervoeging en grammatica beter onder de knie krijgen. 

Ongeruste ouders

EGES krijgt ook wel te maken met ongeruste en zelfs ongeduldige ouders. En dat begrijpen we maar al te goed! Dat vinden we ook niet erg, tenzij deze onrust zich vertaalt in agressie. Ook dat komt helaas wel eens voor, maar daar ligt voor ons altijd de grens. Wanneer ouders geen of te weinig vertrouwen hebben dat we zorgvuldige procedures volgen kunnen we geen zorgtraject starten en verbreken we de relatie.

Het trajectoverzicht laat zien dat de leerling voor het eerst daadwerkelijk wordt geholpen tussen de vijf en zeven weken na aanmelding omdat de onderzoek en diagnose aan de hulp vooraf gaan. Maar dan is er vooraf al een jaar op school extra zorg verleend. En dat verklaart ook dat ouders hierdoor onrustig kunnen worden en soms kunnen vinden dat alles veel te lang duurt.

Maar deze procedure kent ook een keerzijde: wanneer het kind eenmaal in behandeling is merken ook de ouders al snel resultaten en neemt de tevredenheid ook snel toe. EGES scoort gemiddeld een 9 op de oudertevredenheidsonderzoeken.

Piekperiodes

Het jaar kent ook periodes met meer dan een gemiddeld aantal aanmeldingen. Dat zijn met name de maanden december en de periode voor de zomervakantie.

Gedurende deze ‘piekperiodes’ kunnen de ouders een veel langere wachttijd verwachten. Bij aanmeldingen in december kan per definitie niet voor de kerst worden gestart met de diagnostiek. Dat geldt ook voor een aantal weken voor de zomervakantie.

Vraag daarom altijd bij aanmelding in deze periodes wanneer de start van de diagnostiek verwacht mag worden. In de meeste gevallen zal dat bij aanmelding wel worden verteld.

Conclusie

De zorgvuldige procedure aan het begin van het zorgtraject levert ook zijn vruchten af. In de meeste gevallen brengen onze medewerkers de leerlingen van anderhalf tot twee jaar achterstand terug op het klassenniveau of soms zelfs hoger! En daar gaat het tenslotte om.

Wat vindt u van onze site?