Klachten

EGES wil een goede en laagdrempelige klachtenregeling bieden. Elk signaal, incident of klacht wordt door ons serieus genomen. De klachtenprocedure is gebaseerd op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet heeft als uitgangspunt dat de zorgaanbieder zoveel mogelijk klachten in de informele fase afhandelt bij voorkeur in een goede dialoog tussen cliënt en zorgaanbieder. 

Deze procedure is van toepassing op klachten van cliënten of ouder/verzorger van cliënten die door EGES onderzocht of behandeld worden. 

Wanneer een cliënt of diens ouder/verzorger ontevreden is over de geboden zorg wordt dit eerst geprobeerd op te lossen tussen de betrokken medewerker over wie de klager niet tevreden is. Als de klager niet bij de betreffende medewerker terecht wil met zijn klacht, kan de klacht voorgelegd worden aan onze interne klachtenfunctionaris (Helen Benschop, directiesecretaresse van EGES. Dit kan via mail admin@eges.nl of telefonisch 0227-512285). Klachten dienen binnen een week te worden gemeld. Er wordt geprobeerd de ontevredenheid in samenspraak op te lossen. Vervolgens wordt het voorval volgens protocol geregistreerd en geanalyseerd om er van te leren en indien nodig actie te ondernemen. 

Zo nodig wordt de ontevreden cliënt gewezen op de klachtenprocedure van ‘Klachtenportaal Zorg’ waarmee EGES een contract heeft. Zowel EGES als de cliënt kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris van ‘Klachtenportaal Zorg’.

Er kan contact opgenomen worden met info@klachtenportaalzorg.nl. Er kan ook een klachtenformulier worden ingevuld op www.klachtenportaalzorg.nl.

De klachtenprocedure zoals in de flyer Wkkgz-PKZ vermeld, gaat in op het moment dat de klachtenfunctionaris de klacht van en namens de cliënt met een brief of e-mail kenbaar heeft gemaakt bij EGES. Het klachtbehandeling verloopt dan door ‘Klachtenportaal Zorg’ conform reglement Jeugdwet KPZ en/of Klachtenreglement Wkkgz KPZ. In het geval de klacht voorgelegd wordt als een geschil wordt deze voorgelegd aan de onafhankelijke en erkende Geschillencommissie KPZ. De reglementen zijn hieronder te downloaden.

2022-Flyer-Wkkgz-KPZDownloaden
2022-Klachtenreglement-Wkkgz-KPZ-Downloaden
2022-Klachtenreglement-Jeugdwet-KPZ-Downloaden
2021-2022-Geschillenreglement-Wkkgz-KPZDownloaden